စက်ရုံခရီးစဉ်

ကုမ္ပဏီတည်နေရာ ၂
စက်ရုံ img-1
စက်ရုံ img-2